Home / Video Clip / Lingard có cú nhấc chân điệu nghệ đưa bóng đến đúng đà băng vào của Alli để đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0 cho Anh


Lingard có cú nhấc chân điệu nghệ đưa bóng đến đúng đà băng vào của Alli để đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0 cho Anh


Lingard có cú nhấc chân điệu nghệ đưa bóng đến đúng đà băng vào của Alli để đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0 cho Anh